Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΩΤΗ


06 - 06 - 2007
Αγαπητοί Εβραίοι.
Παρακολουθώ τον αγώνα σας, εναντίον του "ρατσισμού" και διαβάζω τας συνεχείς δηλώσεις σας, κατά των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας, έθνους. Έχω όμως την απορίαν: Διατί παριστάνετε τον αντιρατσιστήν; Ενώ πραγματικώς είσθε ανισόρροποι ρατσισταί! Όπως θα σας αποδείξω στην συνέχειαν.
Κατ' αρχήν η εβραϊκή θρησκεία διδάσκει στους πιστούς της, πιστεύει, διακηρύσσει και εφαρμόζει "ρατσιστικάς" απόψεις βάσει των οποίων συμφώνως προς τα εβραϊκά ιερά βιβλία "Ταλμούδ" και τας ραββινικάς διδασκαλίας ισχυρίζεται περί Εβραίων, ότι αυτοί:

Yebamoth (Fol, 94,2): "Παιδιά και απόγονοι ξένων είναι το ίδιο με απογόνους ζώων".
Ραββίνος ¶ϊζεμπεργκ: "Μία ιστορία των Εβραίων" CAL 1970: "Όσο περισσότερο είσαι Εβραίος, τόσο περισσότερον είσαι άνθρωπος".
ΒΑΒΑ ΜΕΤΖΙΑ (Fol, 114,2): "Εσείς οι Εβραίοι είσθε οι εκλεκτοί ενώ τα άλλα έθνη του κόσμου δεν είναι σωστό να αποκαλούνται άνθρωποι αλλά ζώα".
Ραββίνος Κοέν: "Ταλμούδ" εκδ. "Payot" Παρίσι 1986 σελ. 104: "Οι κάτοικοι του κόσμου διαιρούνται μεταξύ του Ισραήλ και των άλλων συνολικώς εθνών. Το Ισραήλ είναι ο εκλεκτός λαός.."
GLULLIN (91B): "Οι Εβραίοι έχουν αξιοπρέπεια, την οποίαν ούτε ο άγγελος δύναται να έχη".
SANHEDRIN (58Β): "Το να κτυπήση τις Εβραίον είναι ως να ραπίση το πρόσωπον του Θεού".
BABA MECIA (114,6): "Οι Εβραίοι είναι ανθρώπινα όντα, αλλά τα έθνη του κόσμου δεν είναι ανθρώπινα όντα, αλλά κτήνη".
MIDRASCH TALPIOTH (σελίς 255-1): "Ο Ιεχωβά εδημιούργησεν τους μη Εβραίους εις ανθρώπινον σχήμα, δια να μην εξυπηρετούνται οι Εβραίοι υπό κτηνών. Επομένως οι μη Εβραίοι είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν νυχθημερόν τους Εβραίους".
EBEN - HA - ESER (6,8): "Τι είναι πόρνη; Κάθε γυναίκα που δεν είναι Εβραία".

2 Εν συνεχεία η εβραϊκή θρησκεία, δια των εκπροσώπων της φυσικά υποτιμά προκλητικώς όλους τους μη Εβραίους, τους οποίους συλλήβδην αποκαλεί "Γκοϊμ" (ζώα, κτήνη) και διδάσκει το εξοργιστικόν: "Αθώος δολοφονίας εφ' όσον ο σκοπός είναι η δολοφονία Χριστιανού"! (ΜΑΚΚΟΤΗ 7Β).Αναμφιβόλως τα προεκτεθέντα στοιχειοθετούν αντικειμενικώς παραβίασιν του νόμου περί φυλετικών διακρίσεων (927/1979)

3 Η Εβραϊκή θρησκεία υποτιμά όλους τους Αλλοεθνείς, λόγω της φυλετικής καταγωγής των. Περαιτέρω και εν συγκρίσει προς όλα τα Έθνη τοποθετεί τους Εβραίους υπεράνω όλων των Εθνών, τα οποία κατά "θείαν" απόφασιν θα υποδουλωθούν στους Εβραίους και αυτοί θα αρπάξουν τα αγαθά των άλλων Εθνών. Επακριβώς στο ιερόν βιβλίον της Παλαιάς Διαθήκης (Π.Δ.) και των "Ταλμούδ" η εβραϊκή θρησκεία, δια των εκπροσώπων της Ραββίνων διεγείρει τους πιστούς της, στην διάπραξιν σωρείας εγκλημάτων π.χ. "Όλα τα υπάρχοντα των άλλων εθνών ανήκουν εις το Εβραϊκόν Έθνος , το οποίον δικαιούται να τα αρπάξη, άνευ οιωνδήποτε δισταγμών. Ένας ορθόδοξος Εβραίος δεν υποχρεούται να τηρή τας ηθικάς αρχάς, ως προς τους ανθρώπους άλλων φυλών. Ούτος δύναται να ενεργήση αντιθέτως προς τα αρχάς της ηθικής, εφόσον αυτό ωφελεί αυτόν και τους Εβραίους εν γένει" (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszrat 348).

"Κύριος ο Θεός σου σε φέρει εις την γην εις την οποίαν υπάγεις δια να κληρονομήσης αυτήν και εκδιώξης έθνη πολλά απ' έμπροσθεν σου τους Χετταίους και τους Γεργεσαίους και τους Αμορραίους και τους Φερεζαίους και τους Σναίους και τους Ιεβουσαίους, ιδία έθνη μεγαλύτερα και δυνατώτερά σου. Και όταν ο Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς, κατά κράτος θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς, δεν θέλεις κάμει συνθήκη μετ' αυτών ουδέ θέλεις δείξει έλεος προς αυτούς" ("Δευτερονόμιον" 75-1).
"Ούτω θέλεις κάμει εις απάσας τας πόλεις τας πολύ μακράν από σου, αίτινες δεν είναι εκ των πόλεων των εθνών τούτων, εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομίαν δεν θέλεις αφήσει ζων ουδέν έχον πνοήν αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος" ("Δευτερονόμιον" 205-15).

Όχι μη απορήτε η Εβραϊκή θρησκεία, όπως πάντοτε, έτσι και τώρα επιτάσσει την εξόντωσι των αντιπάλων. Δεν είναι ο Ναζισμός, που κάνει γενοκτονίας. Είναι ο Εβραϊσμός κι αν δεν με πιστεύετε επικαλούμαι τα λόγια του ραββίνου Israel Hess, ο οποίος είναι ο επίσημος ραββίνος του Εβραϊκού πανεπιστημίου Μπάρ Ελάν. Ο ραββίνος λοιπόν αυτός εδημοσίευσε στο περιοδικό "University Review" (22-5-1982) άρθρον με τίτλον: "The Holy Obligation to commit Genocide as Given by the Jewish Religion Law" δηλαδή "η ιερά υποχρέωσις να διαπραχθή γενοκτονία ως ορίζεται από τον Εβραϊκό θρησκευτικό νόμο"!! όπου διαβάζομεν τα εξής απίθανα: "The Lord declares that those have faith in him must commit genocide against the enemy" δηλαδή: "Ο κύριος διακηρύσσει ότι εκείνοι που έχουν πίστιν εις αυτόν πρέπει να διαπράξουν γενοκτονίαν εναντίον του εχθρού". Αν δεν σας αρκή αυτό το κείμενο θα σας αναφέρω κι άλλο, που έγραψε ο αρχιραββίνος του Ισραηλινού στρατού Abraham Zemel (Α. Weistfeld International Publising House (Ottawa, 1984, p.37): "Jewish religious law says there is a justification for the murder of non-Jewish civilians, including women children. Kill even the best among the goyim (gentiles). Δηλαδή: "Ο Εβραϊκός θρησκευτικός νόμος λέγει ότι υπάρχει δικαιολογία για τον φόνον μη Εβραίων πολιτών, περιλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Σκοτώσατε κυρίως τους αρίστους μεταξύ των Γκόϊμ (κτηνών)…".
Ο ραββίνος Οβαντία Γιόσεφ, εδήλωσε, δια τους ¶ραβας με ειλικρίνειαν: "απαγορεύεται να τους λυπόμαστε. Πρέπει να τους ρίχνουμε πυραύλους και να το απολαμβάνουμε, να τους εξοντώσουμε. Είναι κακοί, είναι καταραμένοι" ("Ελευθεροτυπία" 19-4-2001). Έτσι θρησκευτικώς εξηγούνται τα πρόσφατα εγκλήματα πολέμου των Εβραίων, στην Παλαιστίνη και στον Λίβανο, όπου εξόντωσαν αμάχους, ιδίως παιδιά.
Αι προρρηθείσαι εγκληματικαί προτροπάι αποτελούν βασικόν μέρος της εβραϊκής θρησκείας βάσει των οποίων διαπαιδαγωγούνται και διαπνέονται οι Εβραίοι στο θρήσκευμα και αγωνίζονται να τας υλοποιήσουν εις βάρος όλων των λαών, μεταξύ των οποίων ζουν.
Το κυριώτερο που πρέπει να παρατηρήσωμεν είναι, ότι οι Εβραίοι πάντοτε και τώρα ακόμη βεβαίως δεν αρνούνται τα εγκλήματα, ούτε καν τα αποδοκιμάζουν. Απεναντίας τα πιστεύουν και με θρησκευτικόν φανατισμόν επιδιώκουν να τα πραγματοποιήσουν, δηλαδή κυριολεκτικώς να στραφούν, εναντίον παντός μη Εβραίου, με κάθε μορφής αδίκημα π.χ.

Choschen Ham (183,7): "Κράτησε εκείνο, το οποίον ο Χριστιανός εκ λάθους σου επλήρωσε επί πλέον".
Choschen Ham (226,1): "Ο Εβραίος δύναται να κρατήση απωλεσθέν υπό Χριστιανού και ανερευθέν υπό Εβραίου".
Choschen Ham (183,7): "Οι Εβραίοι πρέπει να διαμοιράζωνται εκείνο, το οποίον εισέπραξαν επί πλέον από Χριστιανούς, οι οποίοι πιστεύουν εις το Χριστιανικόν δόγμα" (και αλλού).
Iroe Dea (157,2H): Επιτρέπεται να εξαπατάς Χριστιανούς
Abhloah Zarah (54A): Τοκογλυφία δύναται να εφαρμοσθή επί Χριστιανών ή αποστατών".
Babha Kama (113A): Εβραίος δύναται να ψευσθή και να ψευδορκίση, ίνα καταδικασθή Χριστιανός".
Kallah (1B, σ. 18): "Εβραίος δύναται να ψευδορκίση με καθαρά την συνείδησιν".
Chozen HamisZrat (348): "Ένας Εβραίος δύναται να κλέψη ένα "γκόϊ" (αλλόθρησκον)
Chozen HamisZrat (247) : Αυτοί (οι Εβραίοι) έχουν το δικαίωμα να κλέβουν".
Schulhan Aruch (Jore Dia): "Ο Εβραίος δύναται να βιάζη, να κλέπτη, να ψευδορκή, αλλά πρέπει να φροντίζει να μην αποκαλύπτεται, δια να μην προσβάλλεται το Ισραήλ".
Gad. Shas (2.2, 7) : "Ο Εβραίος δύναται να διακορεύση, χωρίς να νυμφευθή μη Εβραίαν κόρην".
Nadarine 20B Choszen Hamiszrat (348): "Ο Εβραίος δικαιούται να κάνη εις μίαν μη Εβραίαν ό,τι του αρέσει. Ούτος δύναται να την χρησιμοποιήση ως αύτη να ήτο ένα τεμάχιον κρέατος".

4 Η εβραϊκή θρησκεία διακατέχεται και αποπνέει βάρβαρον εχθρότητα, εναντίον όλων των θρησκειών του κόσμου και ιδιαιτέρως της Χριστιανικής θρησκείας της οποίας καθυβρίζει τον ιδρυτήν Ιησού Χριστόν, την Παναγίαν μητέρα αυτού δι' ακατονομάστων φράσεων, που μαρτυρούν βορβορώδη ανηθικότητα. Ιδού τι γράφουν, δια τον Χριστόν:

Kallah (18B): "Νόθος συλληφθείς κατά την διάρκεια εμμήνου ροής".
Tolbath Jeschu: "Γέννησις αναφερόμενη κατά τον πλέον αισχρόν τρόπον".
Schlabblath (104B): "Ωνωμάσθη παράφρων και ουδείς δίδει προσοχή εις τους παράφρονας".
Toldoth Jeschu: "Ο Ιούδας και ο Ιησούς συνεπλάκησαν εν μέσω ακαθαρσιών".

5 Ωσαύτως χυδαίως εξυβρίζουν και προσβάλλουν με πρόστυχα λόγια τους Χριστιανούς, επειδή είναι Χριστιανοί π.χ.

Orach CHAIIM (225,10): "Οι Χριστιανοί και τα ζώα συναθροίζονται εις ομάδας προς σύγκρισιν".
ZOHAR 11 (64B): "Οι Χριστιανοί ειδωλολάτραι ομοιάζουν με τας αγελάδας και τους όνους".
KETHUBOTH (110Β): "Ο Ψάλτης (Δαυΐδ) παρομοιάζει τους Χριστιανούς με τα ακάθαρτα κτήνη".
SANHEDRIN (974B) TOS: "Η σεξουαλική συνουσία του Χριστιανού, είναι, ως του κτήνους".
IORE DEA (337,1) : "Αντικαταστήσατε τους νεκρούς Χριστιανούς, όπως αντικαθιστάτε ψοφήσασαν αγελάδαν ή γάϊδαρον".
ABHODAH ZARACH (78) : "Αι χριστιανικαί Εκκλησίαι είναι τόποι ειδωλολατρείας".
IORE DEA (142,10): Πρέπει να ευρίσκεσαι μακράν εκκλησιών
".
SCHABATH (116A) TOS: "Τα ευαγγέλια ονομαζόμενα τεύχη της ανομίας, είναι αιρετικά βιβλία".
ΑΒΗΟDΑΗ ΖΑΡΑCH (2A): "Αι εορταί των Χριστιανών ωνομάσθησαν ημέραι συμφοράς".
ABHODAH ZARACH (78C): "Αι Χριστιανικαί εορταί είναι καταφρονημέναι ημέραι, μάταιαι και πονηραί".
KETHUBOTH (3B): "Το σπέρμα του Χριστιανού έχει την αυτήν αξίαν με το σπέρμα του κτήνους".
ABHODAH ZARACH (26B): "Οι καλλίτεροι των Γκόϊμ (Χριστιανών) πρέπει να φονεύωνται".
SEPHER OR ISRAEL (177B): "Εάν Εβραίος φονεύση Χριστιανόν, δεν διαπράττει έγκλημα".
KERITHUTH (6B, σ. 78): "Οι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι. Οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρωποι".
MIDRASCH TALPIOTH (225): "Οι Χριστιανοί επλάσθησαν, δια να υπηρετούν τους Εβραίους πάντοτε".
ABDODAH ZARAH (22A): "Ύποπτοι είναι οι Χριστιανοί της συνουσίας μετά των ζώων".
KIDDUSCHIM (68A): "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων".


Απίστευτον! Κι όμως αληθές. Με ωμότητα και κυνισμό η εβραϊκή θρησκεία προτρέπει, στην διάπραξι δολοφονιών π.χ.
6 "Εξόντωσον διά χειρός σου, Εβραίε, πάντα Χριστιανόν" ("Αμποδά" φυλ. 26,2). "Ο αίμα Χριστιανού, χύνων Εβραίος, ευάρεστα τω Θεώ του Ισραήλ πράττει" ("Γιάλκ Σχίμ" φυλ. 245, 3 "Βεμίντβι" φυλ. 229,3) και αλλού, εις "ιερά" πάντοτε κείμενα γράφουν τα εξής αποτρόπαια: "Η Χριστιανική φυλή αγέλη κτηνών εστί εκ του Σατανά καταγομένη και μόνον το όνομα του χοίρου δικαιούται να φέρη…" (Σανχεδρίν" φυλ. 92,1).
Κατόπιν των ανωτέρω, που επέλεξα μεταξύ χιλιάδων αδιαψεύστων αποδεικτικών στοιχείων συμπεραίνω ευλόγως, ότι όταν σεις ομιλήτε εναντίον του ρατσισμού ψεύδεσθε και υποκρίνεσθε. Συνεπώς είχε δίκαιον ο Αρθούρος Σοπενχάουερ, που σας απεκάλει "μεγάλους δασκάλους του ψεύδους" ("Parerga und Paralipomena 11,174)

http://elkosmos.gr


KAI ΑΝΑΔΗΜΟΙΣΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: