Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΥΠΛΙΟΥ ΛΕΝΤΟΥΛΟΥ,ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ,ΠΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ,ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΩΜΑΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΤΙΒΕΡΙΟ

<<Ήκουσα ,ω Καίσαρ,ότι επιθυμής να μάθης ότι σοι γράφω νυν πέρι ανθρώπου τινός,λίαν ενάρετου,καλουμένου Ιησού Χριστού,ον ο λαός θεωρεί προφήτην και οι μαθηται του Θεόν,λέγοντας ότι ειναι Υιός Θεού,Δημιουργού των Ουρανών και της γης και παντός ό,τι εν αυτή βρίσκεται και υπάρχει.Αλήθεια ω Καίσαρ,καθ΄ ημέραν ακούονται θαυμάσια περί του Χριστού ,ανασταίνει νεκρούς,και ασθενείς ιατρεύονται δια μίας λέξεως και μόνης,είναι ανήρ ματρίου αναστήματος.Καλός την όψιν,περιβεβλημένος με μεγαλοπρέπειαν,ιδίως κατά το πρόσωπον,ώστε όσοι τον κοίταζουν αναγκάζονται να τον αγαπούν,και να τον σέβωνται.Έχει την κόμην χρώματος καρύου ωρίμου ,εξικνουμένην μέχρι των ώμων του και εκείθεν μέχρι των ωμοπλατών του ,διχάζεται δ΄ αυτή εν τω μέσω άνωθεν ,κατά το σύστημα των Ναζαρηνών .Το μετωπό του είναι λείον και γαλήνιον ,το προσωπό του άνευ ρυτίδος ,ρις και χείλη κανονικώτατα.Το γένειόν του είναι πυκνόν και του αυτού χρώματος της κόμης ,διχάζεται δε εις το μέσον.Το βλέμμα του είναι σοβαρόν και εμπνέει φόβον ,έχει δε ηλιακής ακτίνος δύναμιν.Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενώς.Όταν επιτιμά φοβίζει ,όταν δε πράττη τούτο κλαίει.Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος.Λέγουσιν ότι ουδέποτε είδον αυτόν να γελά ,πολλάκις όμως να κλαίη.Έχει ωραίας τας χείρας και τους βραχίονας.Είναι μετριόφρων και έχει το ωραιότερον παράστημα του κόσμου.Είναι ωραίος ως η μητέρα του ,ητις είναι ωραία γυνή,ήτις ποτέ εθεάθη εις τα μέρη ταύτα.Εάν όμως Ση μεγαλειότης,ω Καίσαρ ,ποθή να ίδη αύτον,πληροφορησόν με,διοτι θα σοι τον στείλω πάραυτα.Πάντως εν Ιερουσαλήμ θαυμάζουσιν την σοφίαν του,καίτοι ουδέποτε εσπούδασέ τι,και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης .Περιπατεί ανυπόδητος και ασκεπής.Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν,αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού,τρέμουσιν και θαυμάζουσιν αυτόν.Λεγουσιν ότι ουδέποτε άνθρωπος,ως αυτός,ανεφάνη εις τα μέρη ταύτα.Τη αλήθεια ως μοι εγούσιν οι Εβραίοι ,ουδέποτα εκυρήχθη διδασκαλία,ως η ιδική του.Πολλοί θεωρούσιν αυτόν Θεόν.Αλλοι πάλιν μοι λέγουσι ότι είναι εχθρός της Σης μεγαλειότητος,ω Καίσαρ.Πολλαχώς με ενοχλούσιν οι μοχθηροί αυτοί Εβραίοι .Λέγεται ότι αυτός ουδέποτε δυσαρέστησέ τινά,αλλά μάλλον ότι εποίησεν το αγαθόν.Όλοι όσοι εγνώρισαν αυτόν ευεργετήθησαν παρ΄αυτού.Όμως εις την Σην μεγαλειότηταν,ω Καισαρ,εις την προ σε υπακοήν ,ειμί πρόθυμος.ό,τι διατάξεις θάλει εκτελέσθη.>>

Εν Ιερουσαλήμ,Ινδιχτίωνος 7,σεληνη ΙΙ
Τη Ση μεγαλειοτητα πιστότατος και ευπειθεστατος
ΠΟΥΠΙΟΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Φυλασσεται εις την Βιβλιοθήκην<<Τζιζαιρίνι>> της Ρώμης

ΟΧΙ ΣΤΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΩΝ BLOG

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ BLOGS.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ BLOGS.
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 15-6-2008 ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΒΟΥΒΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ