Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ FACEBOOK ΣΤΑ 350.000.000

ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ FACEBOOK ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ.
θέλω να σας παρακαλέσω να το διαβάσετε με απόλυτη προσοχή και να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.Εγω βέβαια θα βάλω απο κάτω και την μετάφραση αλλά καλύτερα να κάνετε δικιά σας μεταφραση.
αγγλικά
It has been a great year for making the world more open and connected. Thanks to your help, more than 350 million people around the world are using Facebook to share their lives online.

To make this possible, we have focused on giving you the tools you need to share and control your information. Starting with the very first version of Facebook five years ago, we've built tools that help you control what you share with which individuals and groups of people. Our work to improve privacy continues today.

Facebook's current privacy model revolves around "networks" — communities for your school, your company or your region. This worked well when Facebook was mostly used by students, since it made sense that a student might want to share content with their fellow students.

Over time people also asked us to add networks for companies and regions as well. Today we even have networks for some entire countries, like India and China.

However, as Facebook has grown, some of these regional networks now have millions of members and we've concluded that this is no longer the best way for you to control your privacy. Almost 50 percent of all Facebook users are members of regional networks, so this is an important issue for us. If we can build a better system, then more than 100 million people will have even more control of their information.

The plan we've come up with is to remove regional networks completely and create a simpler model for privacy control where you can set content to be available to only your friends, friends of your friends, or everyone.

We're adding something that many of you have asked for — the ability to control who sees each individual piece of content you create or upload. In addition, we'll also be fulfilling a request made by many of you to make the privacy settings page simpler by combining some settings. If you want to read more about this, we began discussing this plan back in July.

Since this update will remove regional networks and create some new settings, in the next couple of weeks we'll ask you to review and update your privacy settings. You'll see a message that will explain the changes and take you to a page where you can update your settings. When you're finished, we'll show you a confirmation page so you can make sure you chose the right settings for you. As always, once you're done you'll still be able to change your settings whenever you want.

We've worked hard to build controls that we think will be better for you, but we also understand that everyone's needs are different. We'll suggest settings for you based on your current level of privacy, but the best way for you to find the right settings is to read through all your options and customize them for yourself. I encourage you to do this and consider who you're sharing with online.

Thanks for being a part of making Facebook what it is today, and for helping to make the world more open and connected.


Mark Zuckerberg

ελληνικά:
Ήταν μια καταπληκτική χρονιά για να κάνουμε τον κόσμο πιο ανοικτό και συνδέεται. Χάρη στη δική σας βοήθεια, περισσότερα από 350 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν Facebook για να μοιράζονται τη ζωή τους σε απευθείας σύνδεση.

Για να καταστεί αυτό δυνατό, έχουμε επικεντρωθεί στην δίνοντάς σας τα εργαλεία που χρειάζεστε για να μοιράζονται και τον έλεγχο πληροφορίες σας. Αρχίζοντας με την πρώτη εκδοχή του Facebook πριν από πέντε χρόνια, έχουμε χτίσει τα εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να ελέγχουν τι έχετε μοιραστεί με την οποία τα άτομα και ομάδες ανθρώπων. Το έργο μας για τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής συνεχίζεται σήμερα.

Σημερινό μοντέλο της ιδιωτικής ζωής του Facebook περιστρέφεται γύρω από «δίκτυα» - κοινότητες για το σχολείο σας, η επιχείρησή σας ή την περιοχή σας. Αυτό λειτούργησε καλά όταν Facebook χρησιμοποιήθηκε ως επί το πλείστον από φοιτητές, καθώς είναι λογικό ότι ένας φοιτητής μπορεί να θέλετε να μοιραστείτε περιεχόμενο με τους συμφοιτητές τους.

Πάροδο του χρόνου οι άνθρωποι μας ζήτησε, επίσης, να προσθέσω τα δίκτυα για τις επιχειρήσεις και τις περιφέρειες, καθώς και. Σήμερα έχουμε ακόμη και δίκτυα για ορισμένες ολόκληρες χώρες, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Ωστόσο, το Facebook έχει αυξηθεί, ορισμένα από αυτά τα περιφερειακά δίκτυα έχουν πλέον εκατομμύρια μέλη και έχουμε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό δεν είναι πλέον ο καλύτερος τρόπος για να ελέγχετε προστασία της ιδιωτικής ζωής σας. Σχεδόν το 50 τοις εκατό όλων των χρηστών του Facebook είναι μέλη των περιφερειακών δικτύων, έτσι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς. Αν μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο σύστημα, τότε περισσότερα από 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν ακόμη περισσότερο τον έλεγχο των πληροφοριών τους.

Το σχέδιο που έχουμε καταλήξει είναι η άρση των περιφερειακών δικτύων εντελώς και να δημιουργήσει ένα απλούστερο μοντέλο για τον έλεγχο της ιδιωτικής ζωής, όπου μπορείτε να ρυθμίσετε το περιεχόμενο να είναι διαθέσιμο μόνο για τους φίλους σας, τους φίλους των φίλων σας, ή ο καθένας.

Είμαστε προσθέτοντας κάτι που πολλοί από εσάς ζήτησαν - η δυνατότητα ελέγχου που βλέπει κάθε κομματιού του περιεχομένου που δημιουργείτε ή μεταφόρτωση. Επιπλέον, θα είναι επίσης ικανοποιεί ένα αίτημα από πολλούς από εσάς να κάνετε την προστασία της ιδιωτικής ζωής σελίδα ρυθμίσεις απλούστερα από συνδυάζοντας ορισμένες ρυθμίσεις. Αν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό, ξεκινήσαμε τη συζήτηση αυτού του σχεδίου τον περασμένο Ιούλιο.

Επειδή αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα αφαιρέσει περιφερειακά δίκτυα και να δημιουργηθούν ορισμένες νέες ρυθμίσεις, κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες θα σας ζητήσω να επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας. Θα δείτε ένα μήνυμα που θα εξηγεί τις αλλαγές και να είστε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας. Όταν τελειώσετε, θα σας εμφανίσει μια σελίδα επιβεβαίωσης για να μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις σωστές ρυθμίσεις για σας. Όπως πάντα, μόλις τελειώσετε θα μπορείτε ακόμη να είναι σε θέση να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας όποτε θέλετε.

Έχουμε εργαστεί σκληρά για να οικοδομήσει ελέγχους που πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο για σας, αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι οι ανάγκες του καθενός είναι διαφορετικές. Θα προτείνουμε τις ρυθμίσεις για σας που βασίζονται στο σημερινό επίπεδο της ιδιωτικής ζωής σας, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις είναι να διαβάσετε όλες τις επιλογές σας και να προσαρμόσετε τους για τον εαυτό σας. Σας συνιστώ να το κάνετε αυτό και να εξετάσει ποιος είστε κοινή χρήση με απευθείας σύνδεση.

Ευχαριστώ για να αποτελεί μέρος των αποφάσεων Facebook αυτό που είναι σήμερα, και για τη βοήθεια για να κάνει τον κόσμο πιο ανοικτό και συνδέεται.


Mark Zuckerberg