Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Η απόφασις βάσει της οποιας κατεδικάσθει ο Ιησούς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις τον σταυρικόν θάνατον .παρέμεινε μέχρι το 1309 μ.Χ. τελείως άγνωστη.Το 1309, όμως εις την Άκουλαν της Ιταλίας ανευρέθη μέσα σε σιδερένιο κιβώτιο γραμμέμη στα εβραϊκά .Το 1381 μετεφέρθη εις την Κωνσταντινούπολι επί των ημερών του Πατριάρχου Ιερεμίου.Μεταφράσθη από τον Παναγιώτατον οικουμενικόν πατριάρχην Διόνυσον,κατά το έτος 1643.Η απόφασις έχει ως εξής:


Τω εβδόμω και δεκάτω Τιβερίου Καίσαρος,Βασιλέως Ρωμαίων,Μονάρχου ανικήτου,Όλυμπιάδος διακοσιοστής πρώτης,Ηλιάδος ογδόης από κτίσεως κόσμου,κατά των ημέτερον μερισμόν των Εβραίων τετρασχίλια και εκατόν εβδομήκοντα τέσσαρα έτη και καταβολής των Ρωμαίων βασιλείας έτη εβδομήκοντα τρία και από της ελευθερωσύνης της δουλωσύνης Βαβυλώνος έτη πεντακόσια εβδομήκοντα και καταστροφής του ιερού βασιλειου έτη ενενήκοντα και επτά ,επί υπάτου του λαού των Ρωμαίων Λουκίου Ζιζόνιου και Μάρκου Συννίου και ανθυπάτου του Ιλιρικού Παλιστέρα,κοινού διοικητού της χώρας των Ιουδαίων Κουϊντου Φλαβίου απί της διοικήσεως Ιερουσαλήμ ηγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου ,επιστάτου της κάτω Γαλιλαίας Ήρώδου του Αντπάτρου ,της άκρας αρχιερωσύνης Άννα και Καΐάφα Αλλιάσου και Ματίλ μεγιστάνων εις τον ναόν Ραμπάλ Αμαμπέλ Πιοκτένου εκατοντάρχου,υπάτου των Ρωμαίων της Πόλεως Ιερουσαλήμ Σουμπιμασαξίου Ποπιλίου Ρούφου
Εγώ Πόντιος Πιλάτος ,ηγεμών διά της βασιλείας των Ρωμαίων,επί του πραιτωρίου της αρχιηεμονίας,κρίνω και κατακρίνω και καταψηφίζω εις θάνατον σταυρικόν τον Ιησούν λεγόμενον υπό του πλήθους Χριστόν,και από πατρίδος Γαλιλαίας,άνθρωπον στασιώτη κατά Νόμον του Μωσαϊκού και εναντίον του Μεγαλοπρεπούς βασιλέως Ρωμαίων Τιβερίου Καίσαρος και ορίζω και αποφαίνομαι τον θάνατον αυτού σταυρικόν μετά των άλλων κατά το συνηθές των καταδικών επεί συνοίθρησεν αυτός πλήθος ανθρώπων πλουσίων και φτωχών ,ουκ έπαυσε θορύβους εγείρων ενοχλείν την Ιουδαίαν ποιών εαυτόν Υιόν Θεού και βασιλέα Ιερουσαλήμ,απείλων φθοράν της Ιερουσαλήμ και του Ιερού Ναού απαρνούμενος τον φόρον του Καισάρος και τολμήσας εισ΄λθειν μετά βαΐων θριαμβευτής και πλείστου όχλου ώσπερ τις Ρηξ εντός της πόλεως Ιερουσαλήμ δεδεμένον ,μαστιζόμενον και ενδεδυμένον πορφύραν,εστεφανωμένον ακανθίνω στέφανω και βαστάζοντα τον ίδον σταυρόν επί ώμου ίνα η παράδειγμα τοις άλλοις και πάσι τοις κακοποιοίς μεθ΄ου βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονείς και εξέρχεσθαι διά της ΠύληςΓιαμπαρόλας,της νυν Αντωνιάνης αναχθήναι δε Αυτόν τον Χριστόν παρρησία επί το όρος των κακουργών ονόματι Κολβάριον,ούτινος σταυρωθέντος μείναι το σώμα εν τω σταυρώ εις κοινόν θεώρημα πάντων κακούργων ,και άνω του σταυρού τίτλου τεθήναι γεγραμμένον τρίσι γλώσσας τον

ΙΗΣΟΥΣ ΑΛΟΝ Ο ΙΛΗΣ ΙΟΔΑΜ(εβραϊστί)
ΙΗΣΟΥΣ Ο ΝΑΖΩΡΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΟΥΔΑΙΩΝ(Ελληνιστί)
ΙΕΖΟΥΣ ΝΑΖΩΡΑΊΩΝ ΡΕΞ ΙΟΥΔΑΙΟΡΟΥΜ(ρωμαϊστί)

Ορίζομεν ουν μηδένα των ηστινoσούν τάξεις και ποιοτήτος τολμήσαι απερίσκεπτως την τοιαύτην εμποδίσαι δίκην ,ως υπ΄εμού ωρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εις ποινήν της αυτομολίας τούτου ,Εβραίου όντος,κατά τα ψηφίσματα και τους νόμους της τωνΡωμαίων Βασιλείας.

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΤΕΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
-Από της φυλής Ισραήλ: Ρωδιέ,Δανιήλ,Ραμπινήλ,ΙονακείνΜπανίκαν,ΡοτάμΙουτάβελ και Περκούλαμ
-Από της Βασιλείας και ηγεμονίας Ρωμαίων : Λούκιος,Σεξτίλος, και Μαρξιμίλιος
-Από των Φαρισαίων: Μπαρμπάς,Συμεών και Μπονέλη
-Από των υπάτων και δικαστών των Ρωμαίων: Λούκιος,Μπαντάνης,και Μακαρόλας
- Από της Αρχιερωσύνης :Ρώαν,Ιουάδους και Μπουκασόλης
-Νομικός δημόσιος από των εγκλημάτων των Εβραίων :Μπουτάν