Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Απαγορευονται για ΤΡΙΑ χρονια οι χειροτονιες κληρικων

http://www.imchalkidos.gr/Uploads/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%20%CF%80.%20%CE%A7%CF%81%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9D%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BB%CE%B1_1.JPG
Η Κυβέρνησις ἐπεκτείνει τὴν πολιτικὴν λιτότητος καὶ θυσιῶν καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεφάσισεν, ὅπως ἀπαγορευθοῦν αἱ χειροτονίαι νέων Κληρικῶν ἀπὸ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι ὁ Κρατικὸς Προϋπολογισμὸς δὲν ἀντέχει τὴν μισθοδοσίαν νέων Κληρικῶν.

Ὕστερα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀπόφασιν φρονοῦμεν ὅτι οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται ὀφείλουν νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν χρόνον ἕως τοῦ Σεπτεμβρίου καὶ νὰ κάμνουν ὅσας περισσοτέρας δύνανται χειροτονίας. Νὰ ληφθῆ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι αἱ χειροτονίαι θὰ εἶναι ἀπαγορευτικαὶ διὰ τρία ἔτη, διὰ λόγους «περικοπῶν τῆς σπατάλης». Ὑπογραμμίζεται ὅτι διὰ πρώτην φορὰν λαμβάνεται τοιαύτη ἀπόφασις ἀπὸ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὑπὸ τοῦ Κράτους. Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἀπόφασις προσβάλλει τὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία σώζει ψυχὰς καὶ ἔχει μεταβληθῆ τὰ τελευταῖα ἔτη εἰς μεγάλον φιλανθρωπικὸν Ὀργανισμόν.
Ἡ ἀπόφασις εἶναι προσ βλητική, διότι οὐσιαστικῶς ἐμ φανίζει τὴν Ἐκκλησίαν πολυδάπανον ὀργανισμὸν μὲ ὑπερπληθώρα κληρικῶν, τοὺς ὁποίους μισθοδοτεῖ τὸ καταρρέον κράτος। Ἐλπίζομεν ἡ ἀπόφασις νὰ μὴ συνδέεται μὲ ἐκβιαστικὰς μεθοδεύσεις εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μὲ σκοπὸν εἴτε τὴν ἁρπαγὴν τῆς ἐναπομεινάσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, εἴτε τὴν ἀγρίαν φορολογίαν της μὲ παράλληλον τερματισμὸν τῆς μισθοδοσίας τῶν Κληρικῶν। Ἡ Κυβέρνησις ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς χειροτονίας Κληρικῶν ἐπὶ τριετίαν, θὰ πρέπη νὰ λάβη μία σειρὰν μέτρων ἐναντίον τῆς σπατάλης τοῦ Κράτους। Ἀπαγορεύει τὰς χειροτονίας κληρικῶν εἰς τὸ ὄνομα τῆς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως τοῦ Κράτους, ἀλλὰ ἡ σύνθεσίς της παραμένει μεγάλη, διαθέτει ἑκατομμύρια διὰ δεξιώσεις, διὰ ταξιδάκια ἀναψυχῆς, χρησιμοποιεῖ τὰ πολυδάπανα πρωθυπουργικὰ – ὑπουργικὰ ἀεροπλάνα, πληρώνει δεκάδας συμβούλους ὑπουργῶν καὶ πληρώνει πολλαπλασίως περισσότερα διὰ τὰ κινητά των τηλέφωνα, τὴν μετακίνησίν των, τὰ ἔξοδα παραστάσεώς των κ.λπ॥ Πιστεύομεν ὅτι ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ δράση ἐπωφελῶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν. Τοῦτο σημαίνει:
1ον) Νὰ χειροτονήση ἕως τοῦ Σεπτεμβρίου ὅσον τὸ δυνατὸν περισσοτέρους κληρικούς.
2ον) Νὰ διαθέση ἀπὸ τὰ ἀποθεματικά της χρήματα διὰ νέας χειροτονίας, διότι αἱ ἀνάγκαι εἶναι μεγάλαι• ὑπάρχουν νέοι οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν κληρικοί, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν εἴτε, διότι οἱ Ἱεράρχαι ἀνέβαλον διὰ ἀργότερον τὴν χειροτονίαν εἴτε,
διότι ὑπῆρχον προβλήματα εἰς διαφόρους Ἱερᾶς Μητροπόλεις।
Πηγή: Ορθόδοξος Τύπος

Σχόλιο:
Μήπως κατα την προαναφερόμενη τριετία η Εκκλησία θα μπορεί να χειροτονεί νέους κληρικούς αμισθί;;;;
Αν ναι, μήπως είναι καιρός να φανεί ποιός γίνεται κληρικός για το μισθό και ποιός έχει πραγματική κλήση;;

1 σχόλιο:

Apokalipsis999 είπε...

Αν ναι, μήπως είναι καιρός να φανεί ποιός γίνεται κληρικός για το μισθό και ποιός έχει πραγματική κλήση;

Το κακό είναι πως δεν είναι εύκολο να ασκήσει κανείς τα ιερατικά του καθήκοντα, όταν εργάζεται για τα προς το ζην. Ο μισθός γι' αυτό το λόγο υπάρχει, και ως αντιστάθμισμα για τα όσα έχει υφαρπάξει το κράτος από την Εκκλησία.
Το πρόβλημα είναι σε όσους κληρικούς δε μένουν μόνο στο μισθό τους, αλλά επιδίδονται στο κυνήγι των «τυχερών», κάτι που υπερβαίνει τα καθήκοντά τους.