Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Η Νέα Εποχή πολεμά την ορθόδοξον πατρίδα μας


Ὁ ἐκ τῶν στενῶν συνεργατῶν τοῦ «Ορθόδοξου Τύπου.» π. Σαράντης Σαράντος ἐπραγματοποίησεν ὁμιλίαν κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ἀνεφέρθη εἰς τήν πολεμικήν τῆς Νέας Ἐποχῆς ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος, εἰς τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τήν Νῆσον τῶν Ἁγίων την Κύπρον, εἰς τούς κινδύνους τους προερχομένους ἀπό τήν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», τήν ὁποίαν σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις καί τήν συνέδεσε με τόν ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου, τον 666 κλπ. Τήν ὁμιλίαν παρηκολούθησεν ὁ συνεργάτης τοῦ «Ο.Τ.» κ. Ἀντώνιος Καλόγηρος, ὁ ὁποῖος κατέγραψε τά ἀκόλουθα:
«Σημαντικὴ ὁμιλία πραγματοποίησε ὁ π. Σαράντης Σαράντος τὴν Δευτέρα 14 Ἰουνίου ἐ.ἔ. στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου......
Ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκε στὴν πολεμική τῆς Νέας Ἐποχῆς, κατὰ τῆς πατρίδος μας, σὲ ὅλα τὰ
ἐπίπεδα καθὼς καὶ τὴν «παρέλαση ὑπερηφάνειας», τὴν ὁποία πραγματοποίησαν ὁμοφυλόφιλοι στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρὶν λίγες ἡμέρες. «Ἐπρόκειτο γιὰ διαφήμιση τοῦ ἀσυγχώρητου αὐτοῦ πάθους» ἐπεσήμανε ὁ ὁμιλῶν, «κάτι τὸ ὁποῖο φυσικὰ δὲν τιμᾶ τοὺς Ἕλληνες».
Ἐν συνεχεία ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκε στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ποντίφικα στὴν Κύπρο καὶ ἀναρωτήθηκε γιὰ τὴν ἐμμονὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ κάποιων ἐκ τῶν Ἱεραρχῶν νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν τὴν στιγμή, ποὺ εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ Πάπας καὶ δὲν θέλει καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὴν Κύπρο στὸ ἐθνικό μας θέμα. Ἐπεσήμανε δέ ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο ὁ αἱρεσιάρχης τῆς Ρώμης νὰ ἀποκαλεῖται «Ἁγιότατος». Ἐκθείασε δὲ τὴν συνέντευξη –ὁμολογία πίστεως, ποὺ ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος. Ὁ π. Σαράντης παρατήρησε ἐπίσης τὸν προπαγανδιστικό, ὅπως φαίνεται, σχολιασμὸ δημοσιογράφων ὑπὲρ τῶν λειτουργικῶν μεταφράσεων ἐφόσον κατὰ τὴν διάρκεια τελετουργίας-συμπροσευχῆς, ποὺ πραγματοποιήθηκε ἀνεγνώσθη ὁ Ἀπόστολος στὴ δημοτική. Σχολιάζοντας λοιπόν, «ζωντανὰ» ἕνας δημοσιογράφος ἀπὸ τὴν τηλεόραση σημείωσε ὅτι εἶναι κάτι, ποὺ συμβαίνει σὲ πολλοὺς ἱεροὺς ναοὺς στὴν Κύπρο, ἡ ἀπόδοση δηλαδὴ τοῦ Ἀποστολικοῦ καὶ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος στὴ Δημοτική. Κάτι τέτοιο ὅμως, σύμφωνα μὲ τὶς μέχρι τώρα πληροφορίες δὲν συμβαίνει. Ὁ π. Σαράντης ἔκανε ἀναφορὰ καὶ στὸν ἀντιοικουμενιστὴ καὶ ἀντιπαπικό, ἀδίκως διωχθέντα Ἐπίσκοπο Ράσκας καὶ Πριζρένης κ. Ἀρτέμιο.
Κατόπιν ὁ π. Σαράντης ἀνέγνωσε κείμενο-ὑπόμνημα, τὸ ὁποῖο καὶ θὰ ὑποβάλει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμο καὶ τὴν ἱερὰ Σύνοδο σχετικὰ μὲ τὴν θέσπιση τῆς «Κάρτας τοῦ Πολίτη». Πρόκειται γιὰ κάρτα, στὴν ὁποία οἱ κυβερνῶντες θέλουν νὰ συμπεριλάβουν ὅλες τὶς δραστηριότητές μας καὶ μέσω αὐτῆς νὰ ἐντάξουν τὸν πολίτη στο Παγκόσμιο Κράτος. Τὸ κύριο μέλημα τῆς νέας ἐποχῆς ἄλλωστε, συνέχισε ὁ π. Σαράντης εἶναι ἡ ὁλοκλήρωση τῶν ὑποδομῶν τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης μὲ πρόσκαιρο στόχο τὴν ἐλαχιστοποίηση τῶν ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καὶ ἀπώτερο τὴν ἔνταξη τοῦ πολίτη στὴν παγκόσμια ἠλεκτρονικὴ τυραννία. Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη» στὴν ὁποία καὶ θὰ ἑνοποιοῦνται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἠλεκτρονικὲς κάρτες ἀσφαλῶς καὶ θὰ κυκλοφορήσει στὴν θέση τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, σημείωσε ὁ π. Σαράντης. Ὁ καγκελάριος τῆς Γερμανίας Σρέντερ ἄλλωστε εἶχε προτείνει τὸ 2000 θέσπιση κάρτας ἀσφάλισης ἐφόσον οἱ Έλληνες ἀντιδροῦν στὴν ἔκδοση ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας, συμπλήρωσε. Ἐν συνεχεία ὁ π. Σαράντης ἀναφέρθηκε σὲ διάφορα ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν ἢ δηλώσεων ἁρμοδίων ἀξιωματούχων (ὑπουργῶν, ὑφυπουργῶν, κρατικῶν ὑπαλλήλων), ποὺ παραδέχονται ὅτι στὶς ὑπὸ ἔκδοση κάρτες παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ τώρα χρησιμοποιεῖται ὁ γραμμωτὸς κώδικας τοῦ ΕΑΝ-13, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει τὸν ἀριθμὸ 666. Ἐπιπλέον, ἐπεσήμανε ὁ ὁμιλητής, ἰδιαίτερη σημασία δίδουν οἱ ἁρμόδιοι Ὑπουργοὶ καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς στὴ διὰ-λειτουργικότητα τῶν καρτῶν αὐτῶν μὲ σκοπὸ νὰ λειτουργοῦν μὲ τὰ κρατικὰ συστήματα καὶ ἐν συνεχεία τὰ ἀντίστοιχα πανευρωπαϊκὰ καὶ παγκόσμια.
Ἡ «Κάρτα τοῦ Πολίτη»
Στὸ ὑπόμνημα γιὰ τὴν «κάρτα τοῦ Πολίτη» ὁ π. Σαράντης κατέληξε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα:
1. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος δὲν θὰ πρέπει νὰ παραπέμψει τὸ θέμα τῆς κάρτας τοῦ πολίτη σὲ ἐπιτροπή, ὅπως τὸν ΑΜΚΑ, ἐκδίδοντας μία λακωνικὴ ἀπόφαση ὅτι δὲν κινδυνεύει ἡ σωτηρία μας.
2. Δὲν εἴμαστε ἀντίθετοι στὴν τεχνολογία, ἀλλὰ εἴμαστε ἀντίθετοι στὰ συστήματα ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, ποὺ ἐντάσσουν τὸν πολίτη στὸ ἀντίχριστο παγκόσμιο ἠλεκτρονικὸ κράτος.
3. Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θέλει νὰ καταργήσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ὡς εἰκόνα Θεοῦ ἐντάσσοντάς το στὸ παγκόσμιο κράτος-φυλακή, σφραγίζοντάς το μὲ τὸν δυσώνυμο ἀριθμὸ 666 καὶ μὲ εὐνόητο,γι᾽ αὐτὴν τέλος, τὴν ἀποτέφρωσή του ὡς ἕνα κομμάτι κρέας.
4. Ἡ κάρτα τοῦ πολίτη δὲν θὰ εἶναι ἕνας ἁπλὸς χρηστικὸς ἀριθμὸς ἐφόσον ἡ ὕπαρξη τσὶπ θὰ ἐξασφαλίζει τὴν πρόσβαση σὲ ὅλες τὶς δραστηριότητες τῆς κοινωνικῆς ζωῆς
5. Χωρὶς τὴν κάρτα τοῦ πολίτη δὲν θὰ μπορεῖ κάποιος νὰ συναλλάσσεται ἐνῶ εἶναι προφανέσταστη ἡ ὁμοιότητα τῶν συνεπειῶν μὲ ὅσα λέει ἡ ἀποκάλυψη στὸ κεφάλαιο 13ο, στοῖχος 17 γιὰ ὅσους ἀρνηθοῦν τὸ σφράγισμα.
6. Ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση ἀπὸ ποιὸν ἐλέγχεται καὶ κατευθύνεται; Ἐφόσον πρόκειται γιὰ διὰκυβέρνηση αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐντασσόμαστε στὴν παγκόσμια κυβέρνηση.
7. Μὲ πρόσφατο νόμο καὶ στὰ πλαίσια συμφωνιῶν μὲ τὸ Δ.Ν.Τ. ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ἑπομένως καὶ οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς θὰ πρέπει νὰ δώσουν τὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα τους στὶς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τοῦ κράτους. Τὰ δεδομένα αὐτὰ θὰ «περαστοῦν» κατόπιν στὴν κάρτα τοῦ πολίτη, ποὺ θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ πάρουμε γιὰ νὰ μισθοδοτούμαστε. Θὰ χρησιμοποιοῦμε δηλαδὴ τὴν κάρτα μὲ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ἀντιχρίστου γιὰ νὰ ζήσουμε;
8. Ποιὸς ἔδωσε αὐτὲς τὶς ἐξουσίες καὶ ἁρμοδιότητες στὴν παροῦσα ἑλληνικὴ κυβέρνηση; Μήπως συνέβη κάτι καὶ ἡ κυβέρνηση παραχωρεῖ τὴν ἐξουσία τῆς πατρίδος μας στοὺς ξένους;
9. Ἐφόσον κόβονται συντάξεις, ἐπιδόματα, παροχὲς περιορίζεται ὁ ἀριθμὸς νοσοκομείων, δὲν ἔχουμε ἐλεύθερη πρόσβαση στὴν ἀγορὰ φαρμάκων σὲ τί θὰ χρησιμεύσει ἡ κάρτα ἀσφάλειας καὶ ἡ «κάρτα τοῦ πολίτη»;
10. Στόχος τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης εἶναι νὰ συγκεντρώνονται τὰ προσωπικὰ δεδομένα κάθε πολίτη, μέσω τῶν καρτῶν –τσὶπ καὶ νὰ ἔχουν ἄμεση πρόσβαση οἱ κρατικὲς ὑπηρεσίες.
11. Τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν δὲν εἶναι πάντοτε «ἅγια», ὑπάρχουν καὶ δεδομένα εὐαίσθητα. Αὐτὰ γιατί θὰ πρέπει νὰ κοινοποιοῦνται στὶς ἀρχὲς καὶ νὰ «συνοδεύουν» τὸν πολίτη στὴν κοινωνικὴ δραστηριότητά του;
12. Οἱ εἰδικοὶ τῶν τσὶπ ἔχουν δημόσια παραδεχτεῖ ὅτι ἡ τεχνολογία ποὺ φέρουν εἶναι ἀμφίδρομη. Μποροῦν δηλαδὴ νὰ ἐπηρεάσουν τὸν κάτοχό τους σὲ πτυχὲς τῆς ζωῆς του π.χ. ὑγείας, βούλησης, ψυχικῆς ἰσορροπίας κλπ χωρὶς αὐτὸς νὰ τὸ γνωρίζει.
13. Ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς τοῦ Κυρίου μας. Τὰ πάντα καὶ οἱ πάντες θὰ κυβερνῶνται ἀπὸ τὸν ἀντίχριστο. Θὰ παραδώσουμε τοὺς πιστούς μας σὲ αὐτὴν τὴν τυραννία, πού ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια;
15. Ἡ παγκόσμια κυβέρνηση θέλει νὰ «καταπιεῖ» ὅλους τούς λαούς, νὰ ἑνώσει τὶς θρησκεῖες καὶ νὰ ἐξαφανίσει, ἂν μπορεῖ, τὴν Ὀρθοδοξία. Πῶς ἕνας λαὸς ἤδη φοβισμένος ἀπὸ τὰ ἐπερχόμενα σκληρὰ οἰκονομικὰ μέτρα θὰ ἔχει τὴν νηφαλιότητα νὰ ἀξιολογήσει σωστὰ τὰ περὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας καὶ διακυβέρνησης;
16. Τὸ σύμβολο τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ ἀντιχρίστου, τὸ 666, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ θὰ ἔχει τὴν δύναμη νὰ μολύνει γῆ, θάλασσα καὶ ἀέρα «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν τῶν ἀνθρώπων» θέλοντας νὰ πατάξει ὅσους τὸ ἀποδέχθηκαν.Αὐτὸ ὅμως μέχρι νὰ ἐμφανιστεῖ τὸ ἐσφαγμένο ἀρνίο, ὅπου θὰ διαλύσει τὴν εὔθραυστη κυριαρχία τοῦ ἀντιχρίστου.
17. Πρὶν διεξαχθεῖ ὁ ἀγώνας τοῦ Ἐσφαγμένου ἀρνίου μὲ τὶς ἀντίχριστες δυνάμεις, δὲν θὰ πρέπει ἡ ἁγία μας ἐκκλησία ὀρθοτομοῦσα τὸν λόγο τῆς ἀληθείας νὰ μεριμνήσει γιὰ τὰ τέκνα της καὶ νὰ δώσει κατευθυντήριες γραμμές;
18. Ἡ ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση εἶναι ἔργο τῆς νέας ἐποχῆς μὲ στόχο τὴν ἐπιβολὴ μίας ἀσφυκτικῆς δικτατορίας, βλέπε τὸ πρόσωπο τῆς νέας ἐποχῆς στοὺς φρουροὺς τῆς Μεσογείου. Ἀκόμα καὶ ἠλεκτροσὸκ – βασανισμὸ δηλαδὴ ὑπέστησαν οἱ ἀνθρωπιστές, ποὺ ἤθελαν νὰ μεταφέρουν βοήθεια στὴν Γάζα.
Κλείνοντας ὁ π. Σαράντης θερμότατα παρακαλεῖ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν νὰ μὴ ἀφήσει χωρὶς ἀπάντηση τὰ παραπάνω».

1 σχόλιο:

Apokalipsis999 είπε...

Ήμουν και εγώ εκεί στη συγκεκριμένη ομιλία, και αυτό που θα πω είναι να έχουμε ορθάνοιχτα τα μάτια μας διότι όντως παίζονται περίεργα (έως ύποπτα) παιχνίδια...