Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Μεγάλη Τετάρτη και Ιερόν Ευχέλαιον

. 
Την Μεγάλη Τετάρτη το πρωί γίνεται η Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα ή το βράδυ γίνεται το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, όπου ο παπάς διαβάζει επτά Ευαγγέλια κι επτά ευχές για να ευλογήσει λάδι που το χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία ψυχικών και σωματικών ασθενειών. Μετά την ακολουθία του Ευχελαίου ο ιερέας σταυρώνει τους πιστούς με λάδι στο μέτωπο, τα μάγουλα, το πρόσωπο και τα χέρια.Επιπλέον τη Μεγάλη Τετάρτη, 2 ημέρες πριν την Σταύρωση, η πόρνη ζήτησε συγνώμη από τον Ιησού Χριστό για τις Αμαρτίες της και του έπλυνα τα πόδια σκοπίζοντας με μύρο. Αντιθέτως, ο Ιούδας, ήταν αυτός που πρόδωσε τον Κυριό μας για τριάκοντα Αργύρια. Αναλυτικότερα αυτο το περιστατικό μας το εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος

.26.6 Τοῦ δὲ ᾽Ιησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, 26.7 προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα ἀλάβαστρον μύρου βαρυτίμου καὶ κατέχεεν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ ἀνακειμένου. 26.8 ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἠγανάκτησαν λέγοντες, Εἰς τί ἡ ἀπώλεια αὕτη; 26.9 ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς. 26.10 γνοὺς δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Τί κόπους παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο εἰς ἐμέ· 26.11 πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε· 26.12 βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 26.13 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη εἰς μνημόσυνον αὐτῆς.26.14 Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾽Ιούδας ᾽Ισκαριώτης, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς 26.15 εἶπεν, Τί θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; οἱ δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια. 26.16 καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ

Αυτά γράφει ο Ευ. Ματθαίος για τον "Μυρόν Της Βηθανίας και την προδοσία του Ιούδα" . Εγω θέλω να αναφερθώ σε κάποια σχόλια του αείμνητου ερμηνευτη Αγίας Γραφης,κ. Τρεμπέλα. Συγκεκριμένα αναφέρει, ότι
όταν οι μαθητές ξεκίνησαν να εμπαίζουν με τον Κύριο και ρωτόντας γιατί να γινετεται τέτοιου είδους σπατάλη  , ενώ τα 30 δηνάρια που κοστιζε ο μυρος θα μπορούσαν να μοιραστουν στους φτωχούς ο κ. Τρεμπέλας εξηγεί τα λόγια του Ιησού:

Αλλά ο Ιησούς αντελήφθη τουτον και ειπε στους Μαθητές. Διατί ενοχλείτε, τι γυναίκα;Μην την πικραίνεται; Διότι καλόν έργο έκαμε εις εμέ.Το εργόν αύτο δια την παρουσαν περιστασιν προτιμότερον και από αυτήν την ελεημοσύνην και συνδρομή των Φτωχών. Διότι τους πτωχούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί και μπορείτε οποτεδήποτε  να τους ευεργετήσετε . Εμέ όμως δεν με έχετε πάντοτε. Και δι αυτό μη ενοχλείτε τη γυναίκα δι΄αυτό που έκαμε. Δίοτι, όταν αυτή έχυσε το μυρόν τουτον είς το σώμα μου, το έκαμε δια να με ετοιμάση προς ταφήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: