Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγέθυνση εικόνας Το όραμα των κοσμοεξουσιαστών κέντρων.gif
«Παγκοσμιοποίησις» είναι τό όραμα των κοσμοεξουσιαστών κέντρων. 'Εννοούν, μίαν ανθρωπότητα μονομορφοποιημένη, πού κάθε μέλος της θα είναι αντίτυπο του ενός προτύπου. Αυτός ό αδιαφοροποίητος άνθρωποπολτός θά ελέγχεται, θά χειραγωγείται και θά κατευθύνεται πανεύκολα. Γι' αυτό θά πρέπει νά εξαλειφθούν όλες οι ιδιαίτερες ταυτότητες - προσωπικές και συλλογικές.Ισοπέδωσίς ατόμων, έθνών, γλωσσών, θρησκειών, τρόπων ζωής, δηλ. κατάργησις των ποιοτήτων καί υποβιβασμός των σέ ποσότητες.globalization
Αύτη ή "ενοποιημένη" υδρόγειος, ή ΐσοπεδωτικως έξωμοτημένη άνθρωπότης, είναι ο «παράδεισος» των εξουσιαστών, ή «γη της επαγγελίας» = της παγκοσμιοποιήσεως τους. Η Οικουμένη της μιας οικονομίας, γλώσσας, θρησκείας, του ενός »πολιτισμοϋ». Πρέπει όλοι νά άντιδρούμε, νά συμπεριφερόμεθα, νά λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο - αυτόν πού διευκολύνει τους κοομοεξουσιαστές. Ετσι θά φθάσωμε στήν ενιαία πολυφυλετική ανθρωπότητα, στήν παν-γλώσσα στήν παν-θρησκεία καί ώς επιστέγασμα, στήν παγκόσμια κυβέρνησι των πολυεθνικών εταιριών καί των ανεπισήμων άλλα μόνων ουσιαστικών πηγών κυριαρχίας πού είναι οι οικονομικοί κολοσσοί, οι οργανώσεις Μπίλντεμπεργκ, Τριμερής, Σωκράτης κλπ., τό Βατικανό, ό Τεκτονισμός, ό Σιωνισμός.

Οι έθνοκτόνοι Ό δρόμος τής παγκοσμιοποιήσεως περνά άπα τήν έθνοκτονία Οι κοσμοεξουσίαστές έχοντας αποβάλει τήν εθνική {όπως καί κάθε άλλην) συνείδησί. μισούν τά έθνη. Επιδιώκουν τήν έξάλειψί τους. Εθνος συναποτελοΰν όσοι έχουν συνείδησί οτι απαρτίζουν μία κοινότητα καταγωγής («όμαιμον»), γλώσσας (-όμόγλωσσον»), θρησκείας ("όμοθρησκον") καί τρόπου ζωής ("όμότροπον»).Τότελευιαίον σημαίνει ότι οί συναποτελούντες τό έθνος, συμμερίζονται τις ίδιες 'Αξίες καί τά ίδια ήθη καί έθιμα, δημιουργήματα μίας κοινής ιστορικής διαδρομής. Τό έθνος θεμελιώνεται λοιπόν σέ ένα κοινό παρελθόν {Ιστορία), παρόν καί μέλλον.
Εναντίον του Έθνους

Οι παγκοσμιοποιητές στρέφονται ευθέως εναντίον των στοιχείων επί των οποίων εδράζεται ή εθνική συνείδησις. Επιδιώκουν:
τήν μετάλλαξι των φυλετικως ομοιογενών εθνικών κοινωνιών σέ πολυφυλετικές. Μέσον οί μεταναστεύσεις - λαθρομεταναστεύσεις -μετακινήσεις - αναμείξεις πληθυσμών από πάσης πλευράς ετερογενών.
.Τήν διάβρωσι,καταστροφή,περιθωριοποίησι, των εθνικών γλωσσών και τήν άνπκατάστασή τους άπό τό άγγλοειδές αμερικανικά ιδίωμα πού ήδη άναλαμβάνη ρόλον πανγλώσσας.
. Τήν υπονόμευσι των θρησκειών μέ αιρέσεις, παραθρησκείες. νεοθρησκείες, τήν άνάμειξί τους καί τελικώς τήν αντικατάστασί τους από μία Παν-θρησκεία συγκρητισμού καί θεοκρατίας.
.Τήν έξάλειψι των Ιδιαιτέρων τρόπον ζωής γιά νά έλευθερωθη τό έδαφος στό οποίον έπελαύνει ο ένιαίος τρόπος ζωής πού υποβαθμίζει στά στοιχειώδη τήν ανθρώπινη ύπαρξη.
Ό ανθελληνισμός
Ό 'Ελληνισμός είναι από τους κύριους στόχους των "οικουμενιστών". Γιά δυο λόγους:
α) Έχει τις αρχαιότερες - βαθύτερες ρίζες.
β) Οι 'Αξίες του ορθώνουν τό μεγαλύτερο εμπόδιο στήν πορεία προς τήν ίσοπέδωσι: Ελευθερία, κριτική σκέψις, υπεύθυνο Πρόσωπο, αμφισβήτησις, Ερευνα, έλεγχος. Βιολόγος, διαφωνία, αδέσμευτη δημιουργία, δεν μπορούν νά συνυπάρξουν με την «πσγκοσμιοποίησι» του είδους πού επιδιώκουν οί κοσμοεξουσιαστές.

Εξ' ού καί ο εγγενής άνθελληνισμός τους.
Ή τακτική των οίκουμενιστών Οι "Οικουμενιστές" μας επιτίθενται.
. Μέ την λαθρομετανάστευσι άλλοιώνουν την πληθυσμιακή μας σύνθεσοι, ένω παραλλήλως αφήνουν σκοπίμως άλυτο τό δημογραφικό. ' Ακούγονται μάλιστα επιχειρήματα όπως ότι δεν χρειάζονται μέτρα γιά τήν άνημετώπισί του διότι τό πληθυσμιακό μας θα λυθη με τήν «ένταξι» Αλβανών και Πακιστανών στήν κοινωνία μας. Ήδη άρχισαν νά τήν περιγράφουν ώς "πολυφυλετική».

. Ή γλώσσα μας υπέστη σειρά πληγμάτων: Κατάργησις της αρχαίας, δημοτικά, μονοτονικά, "απλοποιήσεις". Έπονται καί άλλες «απλοποιήσεις.., άτονικό, φωνητική καί έν συνεχεία λατινική γραφή, Τέλος.

.Τό «ομότροπόν» μας κατεδαφίζεται συστηματικως. Ήδη διάφοροι "προοδευτίκοΐ" θεωρούν τήν κοινωνία μας«πολυπολυπολιτισμική»

Κατά της 'Ορθοδοξίας Καί τό "ομόθρησκόν» μας, δηλαδή ή 'Ορθοδοξία στήν οποία τυπικώς ανήκει τό 97,5% των Ελλήνων καί ουσιαστικώς κατά τι μικρότερο ποσοστό τους, έκθεμελιώνεται σταδιακώς με ψυχρή μεθοδικότητα: πολιτικός γάμος, αυτόματο διαζύγιο, μείωσις καί μετάλλαξις του μαθήματος των θρησκευτικών.
άποποινικοποίησις τής μοιχείας, προσπάθεια αρπαγής της εκκλησιαστικής περιουσίας, ασυδοσία των αιρέσεων, παραχώρησις προνομίων στις θρησκευτικές μειονότητες (Ιεχωβάδες,
μουσουλμάνους, ιουδαίους) σέ βάρος των Ορθοδόξων -ήσαν τά προπαρασκευαστικά στάδια. Τώρα, μέ τό θεμάτων ταυτοτήτων, αρχίζει ή ανοικτή γενική έπίθεσις μέ άμεσο στόχο τήν ταπείνωσι τής Εκκλησίας, την αποβολή της από τά δρώμενα, τήν ήττα της. "Εάν ή επίθεσίς επιτύχη, τήν άπάλειψιν του θρησκεύματος άπό τις ταυτότητες, θά ακολουθήσουν: ή κατάργησις του μαθήματος των θρησκευτικών, των θρησκευτικών αργιών, τοϋ θρησκευτικού όρκου, της μεταδόσεως θρησκευτικών τελετών άπό τά ΜΜΕ, των επισήμων αγιασμών - δοξολογιών, τής παρουσίας κληρικών στίς επίσημες τελετές και εκπροσώπων των άρχων στίς θρησκευτικές, ή ύποχρεωτικότης του παλιτικού γάμου κ.ο.κ. Τελικός σκοπός ή πλήρης άποσύνδεσις ' Ελληνισμού-' Ορθοδοξίας, ώστε νά άποβληθή ένα άπό τά θεμέλια τής Έλληνικότητος και νά μείνη ελεύθερο τό πεδίον γιά τήν διείσδυσι νεοθρησκειών αιρέσεων κ,ο.κ. έως ότου καταλυθή τελείως τό θρησκευτικόν συναίσθημα.
Ό προμαχών

Στις παρούσες περιστάσεις, ή 'Ορθοδοξία αποτελεί έξ' αντικειμένου, τήν κυρίαν γραμμήν αμύνης μας έναντι της παγκοσμιοποιητικής επιδρομής ή όποια αποβλέπει σε μία κοινωνία α θρησκείας, άγλωσσίας. μή-πολιτισμού (άφοϋ πολιτισμόν δημιουργούν μόνον τά έθνη). ' Η Ορθόδοξη 'Εκκλησία ορθώνεται ώς τείχος κατά της επιδρομής. Γι' αυτό, οφείλουμε νά συνταχθούμε κάτω από τα Λάβαρά της, όπως όταν αποκρούαμε Άβάρους, Πέρσες,Αραβες, σώζαμε την Ευρώπη άπό τήν άσιατοποίησι καί τόν εξισλαμισμό και αποφεύγαμε τόσο τόν έκφραγκισμό όσο καί τόν έκμουσουλμανισμό μας, Oi πραγματικοί "Ελληνες, ασχέτως τυχόν επιφυλάξεων ή μερικότερων αντιλήψεων τους όπως λ.χ. περί τής πρό 1700 έτών διαμάχης των εμμενόντων στην παλαιά θρησκεία μέ τόν χριστιανισμό, ή oi αρχαιόθρησκοι κ,λπ. οφείλουν νά συνειδητοποιήσουν αυτήν τήν αλήθεια. Τά θέμα δεν είναι Ποίμνιον(= 'Ορθόδοξοι) ή "Ελληνας", ούτε «ή νεοειδωλολατρία» όπως θέλουν μερικοί είναι οίκουμενιστής (=μαζάνθρωπος) ή Έλλην.

Ή 'Ορθόδοξη Εκκλησία τής 'Ελλάδος είναι τώρα, τό μόνο φρούριο πού αδυνατεί νά αλώση ό ανθελληνικός «προοδευτικός» και "εκσυγχρονιστικός" μαζοποιητικός κοσμοεξουσιασμός. "Αρα, ας σπεύσωμεν όλοι στά τείχη!
Πηγή:http://www.antipliroforisi.com/home/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=40
σταλθηκε στο mail από την ΕΦΑΕ.

"Δεν ξεχνούμε-Διεκδικούμε, για το Έθνος και την Κοινωνία, μια καλύτερη πορεία! Ελεύθερη Φωνή Αγωνιζομένων Ελλήνων http://efae.livepage.gr"

Δεν υπάρχουν σχόλια: